مهارت های کاربردی اداره امور دفاتر مدیران

ارسال رایگان به سراسر کشور

فقط در باکتابام

«افزودن این محصول به سبدخرید بدون انتخاب شیوه ارسال فاقد اعتبار است»

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

10,500 تومان

12,000 تومان

-1,500 تومان

فروخته شد | موجود نیست

 
توضیحات

تعداد صفحات: 178

بسیار سالم و تمیز

 
جزئیات
وضعیت ظاهری کتابعالی (درجه ۲): کتابی که در حد کتاب نو است ولی مرور زمان روی آن تاثیر گذاشته است. کتاب با کیفیت عالی فاقد آسیب دیدگی است.

نظر شما درباره این کتاب/فروشنده آن

مهارت های کاربردی اداره امور دفاتر مدیران

«افزودن این محصول به سبدخرید بدون انتخاب شیوه ارسال فاقد اعتبار است»

نظر شما درباره این کتاب/فروشنده آن

 
دیدگاه‌ها(0)

تاکنون نظری درباره این اثر در اینجا ثبت نشده

19 کتاب مشابه این اثر

6,500 تومان 15,000 تومان -8,500 تومان

14,500 تومان 35,000 تومان -20,500 تومان

4,500 تومان 10,000 تومان -5,500 تومان

20,000 تومان 25,000 تومان -5,000 تومان

119,000 تومان 160,000 تومان -41,000 تومان

249,000 تومان 650,000 تومان -401,000 تومان

10,000 تومان 13,000 تومان -3,000 تومان

29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

38,000 تومان 50,000 تومان -12,000 تومان

19,500 تومان 34,000 تومان -14,500 تومان

29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

599,500 تومان 750,000 تومان -150,500 تومان

13,900 تومان 18,000 تومان -4,100 تومان

24,900 تومان 40,000 تومان -15,100 تومان

24,000 تومان 36,000 تومان -12,000 تومان

29,000 تومان 48,000 تومان -19,000 تومان

26,900 تومان 35,000 تومان -8,100 تومان

24,500 تومان 31,000 تومان -6,500 تومان

85,000 تومان 130,000 تومان -45,000 تومان

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

tletle-6,500 تگprclose class_tv iفرهنبder=t;یا&angle-double-classtn-def0x href="ht ">ی-دست"httsv is/art.htses" تگprcart.htses exclu="ti r_lv-hoass=""lay_w6//se://secondr-input" id="nenput"tn ts.hpف_title_block "> tletle50,000 توttpl" "yduc"ntage">-6,500 تگprclose class_tv iفرهنبder=t;یا&angle-double-classtn-def0x href="ht ">ی-دست"httsearch.htses_sideutewv cl"httsearchrm"_tv iف clpur"lass="gn0iv> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/-div clserot ">
<_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm"s/-dass="prorot ">
<_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/.y6utps:lace ks.ir-مrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/.rگستserot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmamکتوrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ڹوrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/r/ٯیر.rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm"tوrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/r/ٯیر. v.ir/="18rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmailitle_brorot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/16gerot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmam="hrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/.y6utps:larot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndd#1x " rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm"sdi t.ild#1"ht "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_28ف_title_block ">

<_aoksmage>

<_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/dتy_showrot "> <_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndil#15" قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/s//.y6قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/secondhandb" قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm cleemtyقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndbo-دسقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndbo-د ro_50,00 refhttnبل"ht "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_29ف_title_block ">

<_aok vگاonteefault"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ڮصi"rot "> گi" croduct_iandbrfix">گi" cion><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/andbrfix">گi"rot "> mo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/یر.ml" آپrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmailitle_mtyprot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/andbگi"rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/-مدclass" rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/n.iستi"rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/a-م٪i"rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/nd.ml"ht "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_1er_btitle_block "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_11r_btitle_block "><_aokmsclt"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irma"https://schema. <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndمchema. <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm"sdemtyقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/n." ت گmlقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/efaulوontee" پقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndم٪وقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmsclt place m"s/-dtyقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/obefaul m"s/-dtyclS<_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndilشمقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/aaultyontenها ="s_دٳi"قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/s-مentdقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/.r/hu"s_titقیت secon" iteمیاrefsecon" ition><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmamsecon" قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/s="prorot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_12ف_title_block "> ی >seک و؆">گi" cion><_aoksandbrfix"> ی >seک و؆">گi""ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> گi"-"0" /bef croduct_i؆">گi" "0" /bef cprop="umo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/؆">گi" "0" /befقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndil#15 v.ir-ڱ.قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm civستگi"rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_13ف_title_block "><_aokss//.y6 ی > <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> "pro_outer_bodhandb 0A٪i"ix">"pion><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/r/odhandb 0A٪i"ix">قیت ->-dha/r/oفرهناo٪i"ix">نا h.i v.clSdha/r/oف>mo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/٪i"ix">نا h.i v.clSdha/r/oقیت < cprop="umo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//ontesbrfi "><قیت .tleمیاriv>.tlion><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/riv>.قیت /ممits://seco/ممition><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//ممقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/maseidb" قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ri"ix""قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmه-ce oیرها<_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_14ف_title_block "><_aoks/dت"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/.rگستserot "> mo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/پeidb" " /i"rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_45ف_title_block "><_aoksشپetyontenغذ159"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irma"ل"ht "> خ ر-div clsection><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/>خ ر-div clse"ht "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ذ <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmscli""ht "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndi-ce"ht "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmscli""ht "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/sd#1"ht "> < cprop="umo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/هاص n.iluct"<"ht "> < ی >se tyd.mivprop="umo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/هاص مه< ی >se tyd.m"ht "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ذ <_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_46ف_title_block "><_aoksobصi"سitemscitle_mze="18i""ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm-dmscitle_mze="18i"قیت <_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_47ف_title_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmamکتوrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/iv> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm"sسقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/"مtyontenbo-دسقیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/0 دیر.قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmsclt"ht ت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ndd#1x " rot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmail"dbگi"قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmam="hrot "> <_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/s-اserot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_48ف_title_block ">dS<_aoks../ndx">dS<_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_49ف_title_block "><_aoks/موش"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir v.ir-ڱ.قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm"sfiا<قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/secondhandb" قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ض.iro" قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/-divض.iro" قیت <_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmailli"قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//dت"ht ت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//dت iv> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//dت i.ml"itrot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//dت ر.rگستserot "> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//dت iv> mo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir//dت رپeidb" " /i"rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_5er_btitle_block ">قits://seco"و"p ">5="prه٪و<_aoks"و"p ">5="prه٪و"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> mo_v><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/ڨ v.vrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_51r_btitle_block ">قits://seco"و"p itle_andb" ition><_aoks"و"p itle_andb" "ht "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_52ف_title_block ">قits://seco"و"p itml"/0 د575"sprop="umo_ma_level_1 mo_v><_aoks"و"p itml"/0 د575"ht "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_53ف_title_block ">قits://seco"و"p is-اsection><_aoks"و"p is-اserot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_54ف_title_block "><_aoksقو""ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irmam=db" "ht "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_55ف_title_block ">قits://seco/.y6 hiass=tseonten"و"p itmv>mo_ma_level_1 mo_v><_aoks/.y6 hiass=tseonten"و"p itmv><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_56ف_title_block "><_aoks-div cl iass=tserot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_57ف_title_block "><_aok tml"_mze=seontenmailrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_58ف_title_block ">قits://seco"و"p پe_mzsection><_aoks"و"p پe_mzserot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_59ف_title_block "><_aokmaa i" iS<_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_6er_btitle_block "><_aoks/ml" ty_tdrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_61r_btitle_block "><_aokmaanma9"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/iv><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_62ف_title_block "><_aokssi.rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_63ف_title_block ">قits://seco"و"p پe159"s740;mo_ma_level_1 mo_v><_aoks"و"p پe159rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_64ف_title_block ">قits://seco"و"p indd#10ion><_aoks"و"p indd#1rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_65ف_title_block "><_aokm cleemontenil#15 /0 db" "ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u= mo_mu_level_2 p_grf="ks.i_1" itemprop="umo_v><_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> <_li mo_ml_level_2 grf="ks.i_0 p_grf="ks.i_1" تنام"> -smagi" ceمیاr-dx"> smagi" cion><_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm-dx"> smagi"قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i ir/mژش ont-dhandbi"قیت <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irm cleemonv> <_a mo_ma_level_2 ma_ks.i irma9"/0 لrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_66ف_title_block "><_aokri"p و itdrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_67ف_title_block "><_aokکش cle" rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_68ف_title_block ">eBttp"ht ر-مدیر.ht1="s_e_block "> <_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_7er_btitle_block "><_aokEnglish Langu"><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_71r_btitle_block "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_72ف_title_block ">

<_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_73ف_title_block "><_aokManagamentrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_74ف_title_block "><_aokHQx_b>prot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_75ف_title_block "><_aokLks.raturirot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_76ف_title_block "><_aokProgrfmmassrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_77ف_title_block "><_aokWebrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_78ف_title_block "><_aokNutriام f=" Dietrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_79ف_title_block "><_aokNمrFicامrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_8er_btitle_block "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_81r_btitle_block "><_aokStartuptrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_82ف_title_block "><_aokEa homictrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_83ف_title_block "><_aokEducaامrot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_84ف_title_block "><_aokMedicin0rot "><_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_85ف_title_block "><_aokSoci

<_u=" itemprop="umo_ml_level_1 mo_v><_li//se:/"httst ="_ma_86ف_title_block "><_aokPhilosophyrot ">5ob.m oانا/maseمokredivoا<"p ">5ob.m oانا/maseمقیت5ob.m="1 rگ/diveefault م v.r/e=ir/0 ">5ob.m="1 rگ/diveefault م v.r/e=قیت5ob.monteefaob.moها<یir/rib" " / ">5ob.monteefaob.moها<یقیتotml"/0 د /0 entdrot ">5ob.m/="s_دٳ.r/eه/؆"odilctvaluettcl//sebuttم typاv>5ob.monv>div i/div i/div i/div idiv/"httrightbarprop="urightbar_2 rightbar_columns_0"/idiv/"httto_top_wrapprop="urightbar_wrap/se:/_title#top_bar"httto_top_btclprop="uicم_wrap disabled croduct_ima/nنا h0 ل>h0 ل> div idiv/"httrightbar_qrcodeprop="urightbar_wrap/se:/"httrightbar_qrcode_btcl_titlejavascript:;" prop="urightbar_t.a icم_wrapفرهنکد QR"/sei prop="uicم-qrcode icم-0x" i/i/se-مدیر.hicم_textc>کد QR"> div i>div idiv/"httleftbar ">div i>div script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/jquery-mig_ate-1.2.1.min.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/jquery.ea>script/secript typاtext/javascript" src="/js/tools.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/global.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/autoload/10-htttstrap.min.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/autoload/15-jquery.total;"toraga.min.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/autoload/15-jquery.uniform-modified.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/products-comparison.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/jquery.idTabs.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/jquery.scrollTo.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/jquery.serialScroll.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/bxslider/jquery.bxslider.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/product.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stthemeeditor/views/js/owl.carousel.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stthemeeditor/views/js/ea>yzoom.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stthemeeditor/views/js/perfect-scrollbar.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stthemeeditor/views/js/jquery.parallax-1.1.3.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/jquery.hoverIhtent.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/tools/treeManagament.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/modules/bp cknewsletter/bp cknewsletter.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/productcomments/js/jquery._at=pg.pack.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/jmarketplace"views/js/front.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stmegamenu"views/js/stmegamenu.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/js/jquery/plugins/autocomplete/jquery.autocomplete.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/bp cksearch_mod"views/js/bp cksearch.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stcompare"views/js/stcompare.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stiosslider/views/js/jquery.iosslider.min.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/bp ckcart_mod"views/js/ajax-cart.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stproductlinknav"views/js/stproductlinknav.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stbp i/views/js/jquery.fitvids.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stbp i/views/js/stbp i.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/modules/productscategory/js/productscategory.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/modules/cross>script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stbp icomments/views/js/stbp icomments.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stea>ytabs/views/js/stea>ytabs.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/sthoverkmage/views/js/sthoverkmage.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stqrcode/views/js/stqrcode.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/bp ckviewed_mod"views/js/bp ckviewed.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stcountdown"views/js/countdown.min.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/stinstagrfm/views/js/stinstagrfm.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/psf_prestaplus/plugins/psf_tracps.i/views/js/main.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/modules/bp ckwishlist/js/ajax-wishlist.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/iproductterms/popup.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/ganalytics/views/js/GoogleAnalyticAcامLib.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/modules/mailal.rts/js/mailal.rts.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/seosaproductlabels/views/js/seosaproductlabels.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/kfadownloads"views/js/front.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/modules/productcomments/js/jquery.textareaCounter.plugin.js ">script/secript typاtext/javascript" src="/themes/pf="a/js/modules/productcomments/js/productcomments.js ">script/secript typاtext/javascript" src="_block ">script/secript typاtext/javascript" src="_block ">7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=xa-516bd7ed3463ec2b ">script/secript typاtext/javascript">/* -1)&&(new Date(gmDate)>s_countdown_utc)) {that.countdown(new Date(new Date(gmDate).getTim.()-s_countdown_now.getTim.zoneOffset()*60000)).م('update.countdown',funcام(event){var format='

'+((event.offset.totalDays==1)?"/mase":"/mase")+'"> /seco5ro /x " قه"> /<یه"> -1) $(this).addCیر('counts.i');});};jQuery(funcام($){s_countdown_start();});;var ins_followا/dbh0 لeefa/db";var ins_posts="sس"esا";var ins_followersا/dbh0 لeefنalze="db";var ins_follows.iا/dbh0 لeoealze="db";;(window.gaDevIds=window.gaDevIds||[]).push('d6YPbH');(funcام(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcام(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElament(o),m=s.getElamentsByTagNam.(o)[0];a.a>ync=1;a.src=g;m.parentNode.ins.rtBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create','UA-133672798-1','auto');ga('require','ec');;window.$crisp=[];window.CRISP_WEBSITE_ID="3c5d0682-d645-43e8-aad1-293fdb8b1e0e";(funcام(){d=document;s=d.createElament('script');s.src='_block "client.crisp.chat/l.js';s.a>ync=1;d.getElamentsByTagNam.('head')[0].appendChild(s);})();;jQuery(funcام($){$('#searchbox').s><:"fa"};;var related_ks.islider_opامs_column;;jQuery(funcام($){var owl=$("#related-ks.islider_column .slides");owl.owlCarousel({autoPlay:7000,slideSpeed:400,stopOnHover:true,lazyLoad:true,scrollPerP"><:true,rewindNav:true,afterIhit:productsSliderAfterIhit,><:true,rewindNav:false,navigaام:true,paginaام:true,afterIhit:productsSliderAfterIhit,ks.isCustom:[[1420,6],[1180,5],[972,4],[748,3],[460,2],[0,2]]});});;jQuery(funcام($){var owl=$("#cross><:true,rewindNav:false,navigaام:true,paginaام:true,afterIhit:productsSliderAfterIhit,ks.isCustom:[[1420,6],[1180,5],[972,4],[748,3],[460,2],[0,2]]});});;jQuery(document).ready(funcام(){var MBG=GoogleAnalyticEnhancedECommerce;MBG.setCurrency('IRT');MBG.addProductDetailView({"id":130,"nam":"\"\\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u06cc \\u0627\\u062f\\u0627\\u0631\\u0647 \\u0627\\u0645\\u0648\\u0631 \\u062f\\u0641\\u0627\\u062a\\u0631 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0646\"c,"category":"\"human;">ق\"c,"brf="":"\"\\u0645\\u0631\\u06a9\\u0632 \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0634 \\u0648 \\u062a\\u062d\\u0642\\u06cc\\u0642\\u0627\\u062a \\u0635\\u0646\\u0639\\u062a\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0646\"c,"variant":"nullc,"typ":"typical","posiامc:"0","quant=tyt:1,"list :"product","url :"c,"price":"10,500.00"});});;ga('send','pageview');;jQuery(funcام($){$('#searchbox_side').s> */