تازه های باکتابام

ارسال رایگان به سراسر کشور
54,500 تومان 85,000 تومان -30,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
38,500 تومان 65,000 تومان -26,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
25,000 تومان 27,000 تومان -2,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
24,500 تومان 40,000 تومان -15,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 55,000 تومان -16,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
119,000 تومان 170,000 تومان -51,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
220,000 تومان 400,000 تومان -180,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
20,000 تومان 25,000 تومان -5,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
890,000 تومان 1,500,000 تومان -610,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
1,290,000 تومان 2,000,000 تومان -710,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
21,900 تومان 32,000 تومان -10,100 تومان

pdf+epub
14,890 تومان 21,380 تومان -6,490 تومان

epub
12,990 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 60,000 تومان -31,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
109,000 تومان 200,000 تومان -91,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
124,000 تومان 250,000 تومان -126,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
45,000 تومان 69,000 تومان -24,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
85,000 تومان 130,000 تومان -45,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
15,900 تومان 22,000 تومان -6,100 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
24,900 تومان 35,000 تومان -10,100 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
24,500 تومان 31,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
26,900 تومان 35,000 تومان -8,100 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
95,000 تومان 200,000 تومان -105,000 تومان

pdf
8,390 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
28,500 تومان 42,000 تومان -13,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
49,000 تومان 88,000 تومان -39,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,500 تومان 50,000 تومان -20,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
24,500 تومان 40,000 تومان -15,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
35,500 تومان 56,000 تومان -20,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 62,000 تومان -23,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
35,000 تومان 56,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
19,000 تومان 28,000 تومان -9,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
31,000 تومان 45,000 تومان -14,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,500 تومان 73,000 تومان -33,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
35,500 تومان 56,500 تومان -21,000 تومان

تازه فروخته شده های باکتابام

pdf
Amazon Best-seller
9,750 تومان

pdf
6,490 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

14,000 تومان 45,000 تومان -31,000 تومان

7,000 تومان 19,000 تومان -12,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
82,950 تومان 97,500 تومان -14,550 تومان

pdf
9,690 تومان

pdf
6,490 تومان

pdf
10,290 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
149,000 تومان 280,000 تومان -131,000 تومان

pdf
Amazon Best-seller
8,390 تومان

epub
12,990 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
74,000 تومان 130,000 تومان -56,000 تومان

24,500 تومان 65,000 تومان -40,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
37,000 تومان 45,000 تومان -8,000 تومان

23,000 تومان 50,000 تومان -27,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

30,000 تومان 55,000 تومان -25,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
19,500 تومان 25,000 تومان -5,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
25,000 تومان 28,000 تومان -3,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
59,000 تومان 95,000 تومان -36,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 60,000 تومان -26,000 تومان

19,500 تومان 43,000 تومان -23,500 تومان

19,500 تومان 42,000 تومان -22,500 تومان

54,000 تومان 60,000 تومان -6,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
12,500 تومان 17,000 تومان -4,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

6,500 تومان 15,000 تومان -8,500 تومان

14,000 تومان 33,000 تومان -19,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
37,000 تومان 39,500 تومان -2,500 تومان

12,500 تومان 40,000 تومان -27,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

15,000 تومان 50,000 تومان -35,000 تومان

12,000 تومان 20,000 تومان -8,000 تومان

8,000 تومان 14,000 تومان -6,000 تومان

11,000 تومان 21,000 تومان -10,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
10,500 تومان 12,000 تومان -1,500 تومان

12,000 تومان 25,000 تومان -13,000 تومان

4,000 تومان 9,000 تومان -5,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

7,500 تومان 16,000 تومان -8,500 تومان

14,500 تومان 25,000 تومان -10,500 تومان

13,500 تومان 36,000 تومان -22,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
11,000 تومان 16,000 تومان -5,000 تومان

6,500 تومان 12,000 تومان -5,500 تومان

12,500 تومان 30,000 تومان -17,500 تومان

14,500 تومان 45,000 تومان -30,500 تومان

14,500 تومان 45,000 تومان -30,500 تومان

6,000 تومان 12,000 تومان -6,000 تومان

6,900 تومان 15,000 تومان -8,100 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
8,500 تومان 12,000 تومان -3,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
14,500 تومان 25,000 تومان -10,500 تومان

18,000 تومان 50,000 تومان -32,000 تومان

5,500 تومان 12,000 تومان -6,500 تومان

21,000 تومان 55,000 تومان -34,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 90,000 تومان -51,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
35,000 تومان 70,000 تومان -35,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 90,000 تومان -51,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
39,000 تومان 80,000 تومان -41,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
18,500 تومان 25,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
30,000 تومان 55,000 تومان -25,000 تومان

7,000 تومان 13,000 تومان -6,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
10,900 تومان 17,000 تومان -6,100 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
7,000 تومان 10,000 تومان -3,000 تومان

10,000 تومان 17,500 تومان -7,500 تومان

31,500 تومان 50,000 تومان -18,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

12,000 تومان 31,000 تومان -19,000 تومان

14,500 تومان 26,500 تومان -12,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

1 دیدگاه
ارسال رایگان به سراسر کشور
99,000 تومان 175,000 تومان -76,000 تومان
1 نظر

1 دیدگاه
ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان
1 نظر

16,000 تومان 28,000 تومان -12,000 تومان

epub
10,990 تومان

epub
Amazon Best-seller
9,450 تومان

pdf
Amazon Best-seller
6,190 تومان

pdf
7,450 تومان

pdf
6,490 تومان

pdf
Amazon Best-seller
9,850 تومان

pdf
5,990 تومان

pdf
Amazon Best-seller
8,990 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
16,000 تومان 40,000 تومان -24,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
7,000 تومان 11,000 تومان -4,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
8,500 تومان 15,000 تومان -6,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
11,000 تومان 20,000 تومان -9,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
9,000 تومان 17,000 تومان -8,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
9,000 تومان 17,000 تومان -8,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
14,000 تومان 20,000 تومان -6,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
12,500 تومان 20,000 تومان -7,500 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
14,000 تومان 20,000 تومان -6,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
13,000 تومان 20,000 تومان -7,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
14,000 تومان 20,000 تومان -6,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
74,000 تومان 130,000 تومان -56,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
84,000 تومان 150,000 تومان -66,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
29,000 تومان 55,000 تومان -26,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
54,000 تومان 75,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
34,000 تومان 55,000 تومان -21,000 تومان

pdf
9,490 تومان

pdf
10,990 تومان

pdf
7,990 تومان

Amazon Best-seller
pdf+epub
15,990 تومان 22,980 تومان -6,990 تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور
26,900 تومان 35,000 تومان -8,100 تومان

pdf+epub
11,490 تومان 16,480 تومان -4,990 تومان

Amazon Best-seller
pdf+epub
11,490 تومان 16,480 تومان -4,990 تومان

دنیای کتاب و کتابخوانی

اگر شاهنامه نمی بود ایران کشوری خرد بود

سال ۱۳۳۵ بود که اولین‌بار «کمدی الهی» دانته توسط شجاع‌الدین شفا به فارسی ترجمه شد، سپس طی سال‌های پس از انقلاب، فریده...

رکورد قابل توجه نشر کتاب های ادبیات در آذر ماه نود و هفت

بین 6 هزار و 186 کتاب منتشر شده در آذر ماه نود و هفت، بیشترین موضوعات به ترتیب مربوط به ادبیات، کودک و نوجوان و کمک...

رشد بیست و چهار درصدی کتاب های عمومی در آبان نود و هفت

آمار کتاب‌های ثبت شده در سایت خانه کتاب از انتشار ۸ هزار و ۴۴۵عنوان کتاب در یک ماه آبان سال ۹۷ خبر می‌دهد. مقایسه این...

معرفی نامزدهای جایزه کتاب سال

نامزدهای جایزه کتاب سال در موضوعات تاریخ و نقد ادبی، متون قدیم و ادبیات زبان‌های دیگر معرفی شدند.

کتاب های نامزد جایزه سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال در گروه زبان

دبیرخانه سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال، ‌اسامی ۱۳ کتاب راه یافته به مرحله دوم داوری‌ این جایزه را در گروه «زبان»...

ناشران

کد QR

منو